Landsbyportalen > Erhverv > Industri > Fjernvarme > Nyheder > 090924 Ledelsesberetning

090924 Ledelsesberetning

Ledelsesberetning til generalforsamling 2009

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetning 2008-2009

Bælum Varmeværk har været i drift i 44 år, heraf 15 år med gas, og der er i alt 340 forbrugere.

I 2008-2009 var varmeprisen på 475 kr. pr. MWh, og der blev budgetteret med et overskud på ca. 260.000 kr.

Årets resultat viser et underskud på 80.377 kr. Underskuddet skyldes et lidt mindre salg af varme og el, end der var budgetteret med.

Salget af varme har i 2008-2009 været på 7.276 MWh, hvilket er 1,2 % højere end i 2007-2008.

Salget af el i 2008-2009 har været på 6.084 MWh, hvilket er 2,0 % lavere end i 2007-2008. Indtægten fra salg af el er steget fra 2,61 mio. kr. til 2,86 mio. kr., idet elpriserne har været en smule højere end i forrige regnskabsperiode.

Vi har i løbet af regnskabsåret modtaget to ønsker om udmeldelse af varmeværket. Det ene ønske kunne ikke imødekommes, idet ansøger er bosiddende indenfor et område, der i henhold til lokalplanen for området skal forsynes med naturgas. Det andet ønske er vi i øjeblikket ved at undersøge.

I 2008-2009 har vi fået foretaget en analyse af varmeværkets fremtidsmuligheder af rådgivnings­firmaet PlanEnergi. Der er set på muligheder for en række alternative brændselsformer. 

Konklusionen fra rådgiveren er, at med den nuværende lovgivning, er varmeværket bundet op af en kontrakt, der forpligter værket til at fortsætte med naturgas som brændselskilde. Hvis ikke lovgivningen var i vejen, ville der være alternative muligheder. Kasserer i bestyrelsen Knud Christensen vil fremlægge rapporten fra rådgiveren under generalforsamlingen.

Ved forrige generalforsamling gjorde bestyrelsen opmærksom på, at priserne ville komme til at stige med ca. 40 % i 2009-2010. Prisen er for regnskabsåret 2009-2010 steget til 660 kr. pr. MWh.

Acontobetalingerne, der er udsendt til forbrugerne, har udgangspunkt i sæsonen 2008/2009. Bestyrelsen har valgt dette udgangspunkt, da vinteren er rimelig repræsentativ for et gennem­snitligt varmeforbrug.

En aflæsning af forbruget pr. 1. januar 2010 vil eventuelt give anledning til en justering af aconto­betaling for de forbrugere, der måtte have store afvigelser i forhold til det forventede forbrug.

 

Vi har fortsat forventninger om et gældfrit varmeværk i 2013, men her vil eventuelle tiltag til renovering af det nuværende værk eller anlæg i forbindelse med alternativ varmeforsyning spille ind.

Vi vil gerne endnu en gang opfordre alle til at spare på varmen, idet man herved hjælper varmeværket med at holde produktionsomkostningerne nede.

Tak til alle for året 2008-2009.

Bælum den 27. august 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over sigt

Sidst opdateret 13-09-2009
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6